Dokumenty pro realizaci Vaší stavby

Smlouva o dílo

V případě, že dojde k dohodě zákazníka s naší společností na realizaci zakázky, uzavíráme se zákazníkem písemnou smlouvu o dílo sepsanou podle občanského zákoníku. Pokud není dohodnuto jinak, standardními přílohami smlouvy o dílo jsou:

  • podrobný rozpočet a výkaz výměr vypracovaný na základě projektové dokumentace poskytnuté objednatelem
  • projektová dokumentace (3 kompletní kopie)
  • upřesnění materiálů a projektové dokumentace pro provádění díla
  • platné stavební povolení na předmět díla včetně vyznačeného data s nabytím právní moci a vyjádření všech správců sítí a dotčených organizací
  • geometrický plán pozemku s body v souřadnicích x,y včetně vytýčených bodů hranic pozemku

Rozsah předmětu a cena díla

Aby nedocházelo k nejasnostem v průběhu realizace díla, je důležité správně a jednoznačně stanovit rozsah předmětu díla. Řešení některých podrobností stavby nemusí projektová dokumentace obsahovat. Proto ještě před podpisem smlouvy uskutečníme se zákazníkem několik schůzek, kde dojde k upřesnění podrobností a detailů provedení stavby a použití materiálů tak, aby odpovídaly představám zákazníka. Výsledkem těchto jednání je konečný podrobný rozpočet a výkaz výměr a konečná cena díla. I přesto doporučujeme Všem objednatelům tento rozpočet včetně jednotlivých výměr důkladně zkontrolovat ještě před podpisem smlouvy.

Způsob financování

Naše společnost v průběhu realizace díla fakturuje POUZE za již provedené části díla. Zákazník se tedy nemůže dostat do situace, že bude mít více zaplaceno, než bude skutečná hodnota do té doby provedené části stavby.

V případě realizace naše společnost navrhuje veškeré práce účtovat dle skutečně provedených objemů práce podle jednotkových cen v rozpočtu a podle skutečně dodaných materiálů.

  • v intervalu 14 dní bude provedeno odsouhlasení a potvrzení provedených prací – zjišťovací protokol
  • na základě provedených prací vzniká právo zhotoviteli fakturovat tuto část díla a objednateli povinnost uhradit. Jednotlivé faktury na úhradu provedených částí díla budou zhotovitelem v průběhu provádění díla vystavovány včetně DPH.
  • objednatel je oprávněn až do dokončení díla a jeho protokolárního předání a převzetí zadržet dohodnutou část z ceny díla

Kvalita díla a záruky

Délka a rozsah záruky je důležitým faktorem při výběru dodavatele Vaší stavby. Dle našeho názoru je nejlepší zárukou kvalitní a solidní dodavatel Vaší stavby.

Záruka je také důležitá pouze v případě, že Vámi vybraný dodavatel stavby bude ochoten po zaplacení dohodnuté ceny vady díla odstranit. Naše společnost poskytuje standardně tyto záruky za vady díla:
Vady díla, které nebylo možno zjistit při předání díla a které se vyskytnou po předání díla, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele v záruční době. Záruční doba počíná dnem převzetí díla a činí:

  • 60 měsíců na stavební práce potřebné k zhotovení hrubé stavby objektu, tj. základy, svislé a vodorovné konstrukce, betonové schodiště, izolace proti zemní vlhkosti, konstrukce tesařské a klempířské, krytiny
  • 36 měsíců na dokončovací práce, tj. dlažby, obklady, omítky, beton, mazaniny, sádrokartonové konstrukce, tepelné izolace, konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické, podlahové krytiny, vnitřní nátěry a vnitřní malby

Na věci použité při provádění díla poskytne zhotovitel objednateli vždy záruku po dobu, po kterou záruku poskytují výrobci či dodavatelé těchto věcí a to v rozsahu dle jejich záručních podmínek. Záruka na případné vnitřní nátěry dřevěných konstrukcí v koupelnách a místnostech se zvýšenou vlhkostí, oplocení a zpevněné plochy, na venkovní nátěry a malby bude dohodnuta individuelně podle konkrétního technického řešení těchto konstrukcí v projektové dokumentaci.

Vady díla, na něž se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemnou formou bez zbytečného odkladu ode dne jejich zjištění.

Doba plnění a provedení díla

V smlouvě o dílo je určen závazný termín dokončení a předání díla. V případě nedodržení termínu jsou stanoveny výrazné smluvní pokuty. V případě realizace bude naše firma kompletním dodavatelem díla a zavazuje se provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Vstup pro zaměstnance | Mapa stránek