Podklady pro výběr dodavatele Vaší stavby

Způsob financování

Naše společnost v průběhu realizace díla fakturuje POUZE za již provedené části díla. Zákazník se tedy nemůže dostat do situace, že bude mít více zaplaceno, než bude skutečná hodnota do té doby provedené části stavby.

V případě realizace naše společnost navrhuje veškeré práce účtovat dle skutečně provedených objemů práce podle jednotkových cen v rozpočtu a podle skutečně dodaných materiálů.

  • v intervalu 14 dní bude provedeno odsouhlasení a potvrzení provedených prací – zjišťovací protokol
  • na základě provedených prací vzniká právo zhotoviteli fakturovat tuto část díla a objednateli povinnost uhradit. Jednotlivé faktury na úhradu provedených částí díla budou zhotovitelem v průběhu provádění díla vystavovány včetně DPH.
  • objednatel je oprávněn až do dokončení díla a jeho protokolárního předání a převzetí zadržet dohodnutou část z ceny díla
Vstup pro zaměstnance | Mapa stránek