Podklady pro výběr dodavatele Vaší stavby

Kvalita díla a záruky

Délka a rozsah záruky je důležitým faktorem při výběru dodavatele Vaší stavby. Dle našeho názoru je nejlepší zárukou kvalitní a solidní dodavatel Vaší stavby.

Záruka je také důležitá pouze v případě, že Vámi vybraný dodavatel stavby bude ochoten po zaplacení dohodnuté ceny vady díla odstranit. Naše společnost poskytuje standardně tyto záruky za vady díla:
Vady díla, které nebylo možno zjistit při předání díla a které se vyskytnou po předání díla, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele v záruční době. Záruční doba počíná dnem převzetí díla a činí:

  • 60 měsíců na stavební práce potřebné k zhotovení hrubé stavby objektu, tj. základy, svislé a vodorovné konstrukce, betonové schodiště, izolace proti zemní vlhkosti, konstrukce tesařské a klempířské, krytiny
  • 36 měsíců na dokončovací práce, tj. dlažby, obklady, omítky, beton, mazaniny, sádrokartonové konstrukce, tepelné izolace, konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické, podlahové krytiny, vnitřní nátěry a vnitřní malby

Na věci použité při provádění díla poskytne zhotovitel objednateli vždy záruku po dobu, po kterou záruku poskytují výrobci či dodavatelé těchto věcí a to v rozsahu dle jejich záručních podmínek. Záruka na případné vnitřní nátěry dřevěných konstrukcí v koupelnách a místnostech se zvýšenou vlhkostí, oplocení a zpevněné plochy, na venkovní nátěry a malby bude dohodnuta individuelně podle konkrétního technického řešení těchto konstrukcí v projektové dokumentaci.

Vady díla, na něž se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemnou formou bez zbytečného odkladu ode dne jejich zjištění.

Doba plnění a provedení díla

V smlouvě o dílo je určen závazný termín dokončení a předání díla. V případě nedodržení termínu jsou stanoveny výrazné smluvní pokuty. V případě realizace bude naše firma kompletním dodavatelem díla a zavazuje se provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Vstup pro zaměstnance | Mapa stránek